Flipero.pl

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis Flipero.pl jest pan Paweł Zienowicz, prowadzący działalność gospodarczą z adresem Dembowskiego 2/45, 71-533 Szczecin, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 8571865654 (dalej jako – odpowiednio – Aplikacja oraz Administrator).

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Dane osobowe, o których mowa powyżej, Administrator przetwarzać będzie przez okres korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z Aplikacji (tj. od momentu założenia konta przez użytkownika Aplikacji), do momentu otrzymania od w/w osoby żądania usunięcia jej konta w Aplikacji lub żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych.

Dane przetwarzane przez Aplikację

Użytkownik powierza Administratorowi swoje własne dane osobowe. Powierzenie Administratorowi w/w danych osobowych do przetwarzania nie ma charakteru obowiązkowego, wynika jednak ze specyfiki świadczonej usługi dostępu do Aplikacji (w tym ze stosowanej przez Administratora metody pobierania płatności za dostęp do w/w), a jej świadczenie bez powierzenia danych osobowych jest niemożliwe. Część danych osobowych – dane kontaktowe – mogą być również wykorzystywane w celu informowania użytkownika o publikacji nowych ofert w Aplikacji (w ramach tzw. alertów). Przetwarzanie danych w w/w sposób każdorazowo będzie odbywać się na wyraźne żądanie użytkownika, poprzez aktywowanie stosownej funkcjonalności Aplikacji.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Administrator zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone mu dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez Aplikację (np. serwerownie). W/w podmiotom dane powierzane są w minimalnym zakresie, koniecznym do realizacji danego świadczenia, a każdy z tych podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Jednocześnie zastrzec należy, iż Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych z mocy prawa przez sądy, prokuraturę, służby porządkowe i inne instytucje czy podmioty, którym obowiązujące przepisy prawa przyznają takie uprawnienie.

Ponadto Administrator oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Administrator dąży do zagwarantowania danym jak najszerzej ochrony, starając się powierzać je kontrahentom posiadającym certyfikat Privacy Shield bądź stosującym modelowe klauzule umowne.

Jednocześnie Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych Administratorowi przez podmioty trzecie ma na celu jedynie sprawną realizację świadczonych przez Administratora usług.

Informacja handlowa

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanej przez Administratora. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując informacje o nowych funkcjonalnościach Aplikacji oraz o ofertach Administratora i partnerów.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, może żądać:

 1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora;
 2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Administratora dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;
 3. usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych w sytuacji, gdy:
  • a. dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
  • b. zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną
  • osobę cofnięta;
  • c. wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
  • d. dane osobowe przetwarzane były przez Administratora niezgodnie z prawem;
  • e. obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  • f. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.
 4. W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 5. ograniczenia przetwarzanych przez Administratora danych w sytuacji, gdy:
  • a. osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  • b. w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Administratora;
  • c. ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Administratora, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;
 6. W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 7. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Administratora musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Administratora do usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Administrator zastrzega, iż z uwagi na specyfikę Aplikacji, żądanie takie może prowadzić do zablokowania części ich funkcjonalności bądź do całkowitego usunięcia konta danego użytkownika, co może uniemożliwić korzystanie z Aplikacji. W przypadku prośby o usunięcier danych użytkownika, konto oraz wszystkie ustawienia użytkownika zostaną bezpowrotnie usunięte.

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora - pawel@flipero.pl;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres Administratora – Paweł Zienowicz, Dembowskiego 2/45, 71-533 Szczecin.

Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 1. realizowanego w ramach:
  • - czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
  • - ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub
 2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub
 3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administrator niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Administrator zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu. Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora - pawel@flipero.pl;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres Administratora – Paweł Zienowicz, Dembowskiego 2/45, 71-533 Szczecin.

Organ Nadzoru

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.